Shanmukha

Chief Executive Officer (CEO)

Shiva Kaushik Bingi

Business Analyst

Megha Sai Sree

UI/UX Designer

Sanjana Madala

UI/UX Developer

Sai Pavan Kasula

UI/UX Developer

Venkata Gangadhar

UI/UX Developer

Dinesh Gundelugunta

UI/UX Developer

Anantha Vamsi

UI/UX Developer

Shiva Ganesh

Graphic Designer

Nagarjuna Dharma

UI/UX Designer